種子

(種子, 种子)
Seed, germ; the content of the (sa) ālayavijñāna as the seed of all phenomena; the esoterics also have certain Sanskrit letters, especially the first letter (sa) ā, as a seed or germ containing supernatural powers.
* * *
種子為法相宗所立, 是唯識學上極重要之基本理論。 種子者, 指在阿賴耶識中生起一切有漏無漏諸法的功能。 《成唯識論》卷二曰;‘此中何法名為種子, 謂本識(阿賴耶識)中, 親自生果功能差別。 此與本識及所生果, 不一不異。 體用因果, 理應爾故。’ 識為一種功能, 此功能在未發生作用, 於潛在狀態時, 不稱識而稱種子;其發生作用即起現行時, 不稱種子而稱識。 所謂現行, 即是能生起色、 心各別不同現象的作用。 種種不同色心現象, 都自有他的親因, 此親因即稱為功能, 又名為種子。 種子者, 以其有生起諸法的作用, 猶如草木種子, 能生芽莖也。 原來所謂世間一切諸法, 即世間種種精神的、 物質的現象, 皆是阿賴耶識中種子變現而起。 阿賴耶識攝持諸法種子, 有生起色、 心諸法的力用, 此力用即稱為種子。 沉隱的種子(即潛伏的功能)生起色、 心諸法時, 稱為現行。 所以種子、 阿賴耶識、 和它所生起的現行果法, 這三者是體用因果的關繫, 所以是‘不一不異’。 因為本識是體, 種子是用, 體用之間, 體是體, 用是用, 所以非一;但體是此用之體, 用是此體之用, 體不離用, 用不離體, 所以非異。 再者, 種子與現行之間, 種子是因, 現行是果, 因是因, 果是果, 所以非一;但因是此果之因, 果是此因之果, 所以非異。 這體用因果的道理, ‘理應故爾’。 見《成唯識論述記》卷七。
* * *
法相宗將阿賴耶識中, 能生一切法的功能, 叫做種子, 說它好像植物的種子能開花結果。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 種子 — (種子, 种子) I 1.種子植物的胚珠經受精後長成的結構。 在一定條件下能萌發成新的植物體。 北魏 賈思勰 《齊民要術‧收種》: “至春, 治取別種, 以擬明年種子。” 《陳書‧世祖紀》: “其有尤貧, 量給種子。” 洪深 《香稻米》第一幕: “家裏只留得四五擔穀子, 一冬要吃, 明春再要種子, 最要緊的是 周鄉紳 的租米還沒有繳納呢!” 2.引申為事物的根本或根源。 宋 蘇軾 《葉濤致遠見和二詩復次其韻》: “煩惱初無根, 恩愛為種子。” 3.指後嗣。 多含有貶義。… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 種子 — 拼音:zhong3 zi3 1. 植物的雌蕊經過受精作用後, 子房內的胚珠成熟而成“種子”。 主要由種皮、 胚、 胚乳三部分組成。 2. 兒子。 金瓶梅·第八十六回: “小廝說陳家種子今日在你家和丫頭吃酒來?” 醒世姻緣傳·第四十回: “我看這孩子有些造化似的, 不像個門裡人, 我替俺這個種子娶了他罷!” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 種子緣 — 種子即眼等八種識之種子也。 謂眼識依眼根種子而能見色, 耳識依耳根種子而能聞聲, 鼻識依鼻根種子而能聞香, 舌識依舌根種子而能嘗味, 身識依身根種子而能覺觸, 意識依意根種子而能分別。 第七識依染淨種子而能相續, 第八識依含藏種子而能出生一切諸法, 以諸識各依種子而生, 故種子為眼根等諸識之緣也。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子識 — 乃執持諸法的種子不失不坏之識, 為阿賴耶識異名之一。 此識含藏萬法種子, 能生起一切法, 故稱種子識。 《成唯識論》卷二曰: ‘此能執持諸法種子, 令不失, 故名一切種。’ 又, 《攝大乘論釋》卷二載: ‘謂有能生雜染品法, 功能差別相應道理, 由與生彼功能相應, 故名一切種子識。 於此義中, 有現譬喻, 如大麥子, 於生自芽有功能, 故有種子性;若時陳久, 或火相應, 此大麥果功能損坏, 爾時麥相雖住如本, 勢力坏故, 無種子性, 阿賴耶識亦復如是。’ * * * 阿賴耶識的別名。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子異名 — 種子有許多異名, 各有其意義, 而所指的全是種子。 茲舉重要者如下: 一、 種子, 見‘種子’條。 是望它自身所生的現行而得名。 二、 功能: 功者功用, 能者能力, 以其熾然能生, 故曰功能。 三、 習氣: 七轉識造作的善惡之業, 其影響力熏習第八阿賴耶識, 阿賴耶識中留下此種種造作經驗慣性(習慣), 稱之為習氣。 這是對能熏的現行而得名。 四、 氣分者, 就是現行所熏習的氣分之謂。 有如以香熏衣, 衣上留下香氣, 謂之習氣。 五、 粗重: 種子異名,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子特性 — 種子是一種功能, 此功能非物質而有物質的力用。 世間色、 心萬法, 皆自此‘能’、 此‘力’生起, 故種子有下列之特性;一、 種子非色非心, 只是一種功能。 二、 此種功能遍宇宙, 故種子亦遍宇宙。 功能一旦起用(起現行), 宇宙萬象森羅。 故種子無盡, 宇宙亦無盡。 三、 種子無大小輕重之分, 種子起現行時, ‘相分’由‘見分’而顯示。 故心識分別一旦生起, 即攝盡全宇宙, 無一法不在心識之中。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子不淨 — ◆種子不淨有二: 一者內種, 謂觀此身從昔煩惱業生。 二者外種, 謂攬父母遺體而成此身。 以是觀之, 此身內外因種實為不淨。 大智度論云: 是身種不淨, 非餘妙寶物, 不從白淨生, 但從穢中出。 是也。 ◆種子有二: 一內種, 謂人之身從昔煩惱業因而生。 二外種, 謂此身受父母遺體而生, 故名種子不淨。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子、 子時無明 — 種子者, 謂第八藏識, 含藏一切染淨種子也。 子時者, 子為十二時之首, 以喻藏識為諸識之首也。 蓋染習種子, 蘊在藏識之中, 未發顯時, 是為種子、 子時無明。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 種子田 — (種子田, 种子田) 也叫留種田。 繁殖作物優良品種的優質種子所用的田地。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 種子隊 — (種子隊, 种子队) 體育運動競賽以隊為單位、采用淘汰制或分組循環制時, 對被安排在各組的實力較強的隊的稱號。 參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.